بهبود ,آراستگی ,نظام ,نظام آراستگی ,بهبود فرآیندها ,بهبود مستمر ,خانه داریبارها شنیده شده است که جادوی 5S چیزی در حد خانه داری و نظام آراستگی است. متاسفانه بسیاری حتی سعی میکنند ترجمه 5S را معادل آراستگی صرف معادل سازی کنند. در اینجا باید به خطر قلب مفاهیم و تغییر ماهیت ابزارهای بنیادی و اثربخشی مانند 5S اشاره کرد. در واقع با این دیدگاه هسته مرکزی 5S که همان بهبود مستمر و حل مسایل است نادیده گرفته میشود . باید جدا توضیح داده شود که خانه داری خوب در کارخانه/نظام آراستگی اگر از تحلیل علت و معلولی مشکلات، ریشه یابی مسایل پرهیز کند نه تنها کمکی به بهبود مستمر و پایه ای نکرده است بلکه با پاک کردن صورت مسئله خود به معضلی در راه بهبود فرآیندها و محیط کار تبدیل شده است.

در واقع 5S بدون 5Y؛ بدون توسعه، بهبود فرآیندها و مشکلات بهره وری و کیفیت خود معضل است. باید نسبت به انتقال و کاربرد درست مفاهیم دقت لازم را داشت و به بهانه ساده سازی آنها را سطحی نکنیم.

این مقالات نمونه ای از این نگرانی ها هستند: اینجا و اینجا

منبع اصلی مطلب : تحلیل سامان پویا
برچسب ها : بهبود ,آراستگی ,نظام ,نظام آراستگی ,بهبود فرآیندها ,بهبود مستمر ,خانه داری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : وقتی نظام آراستگی به دشمن 5S تبدیل میشود